Cycling Taiwan

Japanese
map
3/9/98 Narita-->Taoyuan Airport-Tanshui 50km
3/10/98 Tanshui-Chilung- 100
3/11/98 -Iian-Suao- 110
3/12/98 -Hualien 120
3/13/98 Hualien-Chenggong 120
3/14/98 Chenggong-Taitung 60
3/15/98 Taitung-Eluanbi 110
3/16/98 Eluanbi-Kaohsiung 110
3/17/98 Kaohsiung-Chiai 110
3/18/98 Chiai-Taichung 100
3/19/98 Taichung-Hsinchu 90
3/20/98 Hsinchu-Taipei 90
3/21/98 Taipei 5
3/22/98 Taipei
3/23/98 -->Narita Airport(Japan)

Photograph 1
Photograph 2
KHA01376@nifty.ne.jp Kazuaki